ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Lijst van moskeeën in Nederland

Moskeewijzer Architectuur van nieuwe moskeeen in Nederland, bouwjaar en de architect, en zo mogelijk een foto van het bouwwerk. Lijst uit 2008, via Internet Archive.

Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland

Deze Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland bevat gevonden bouwwerken, die veelal door de Romeinen en in het bijzonder hun legioenen zijn gesticht in de periode dat het huidige Nederland door de Romeinen bezet was. Een aantal bouwwerken zal d ...

Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum

Dit is een Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In dit museum zijn bouwwerken te zien die vaak eeuwenlang op een andere plek in Nederland hebben gestaan. De bouwwerken moesten op de oude plek weg, vanwege uitbreidings ...

Paviljoen (bouwwerk)

Een paviljoen is in de architectuur en stedenbouwkunde een losstaand, autonoom bouwwerk of bijgebouw. Oorspronkelijk duidt de term paviljoen op een bouwwerk voor ontspanning of vermaak, maar de term is in het Nederlands uitgebreid naar uiteenlope ...

Bijbehorend bouwwerk

Het begrip bijbehorend bouwwerk is gedefinieerd in het Nederlandse Besluit omgevingsrecht en luidt als volgt: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet ...

Lijst van hoogste wolkenkrabbers van Nederland

Dit artikel bevat gegevens over Nederlandse wolkenkrabbers van 100 meter en hoger. Zie ook lijst van hoogste constructies van Nederland en de lijst van hoogste kerktorens in Nederland.

Toren (bouwwerk)

Een toren is een bouwwerk dat aanmerkelijk hoger is, dan het breed en lang is. Breedte en lengte zijn ongeveer gelijk. Een toren kan alleenstaand of met een ander gebouw verbonden zijn. Een toren steekt in de regel boven andere gebouwen uit. Trad ...

Lijst van klokkenstoelen in Nederland

Lijst van klokkenstoelen in Nederland geeft een overzicht van vrijstaande klokkenstoelen in Nederland. Klokkenstoelen als vrijstaand bouwwerk worden ingedeeld in twee typen: Klokkenstoel als open constructie Klokhuis, een dicht bouwwerk als een huis.

Piramide (bouwwerk)

Een piramide is een piramidevormig bouwwerk met een vierkant of rechthoekig grondvlak en taps toelopende zijvlakken eindigend in een punt of met een afgeknotte top. Piramiden werden door vele oude beschavingen gebouwd met een religieus of ceremon ...

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, di ...

Lijst van romaanse bouwwerken in Nederland

Groningen is rijk bedeeld met middeleeuwse kerken. De meeste van die kerken behoren tot de romanogotiek, een overgangsvorm tussen de romaanse bouwstijl en de gotiek, die met name in Groningen en het aangrenzende Oost-Friesland en in mindere mate ...

Cultuur van Nederland

Nationale symbolen bestaan op verschillende niveaus. Zo wordt bijvoorbeeld vaak het portret van het staatshoofd aangebracht op munten en postzegels. Vooral bij regerende vorstenhuizen is dit het geval. Nederland vormt daarop geen uitzondering. Ge ...

Cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover "natuur" en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlop ...

E-cultuur

E-cultuur verwijst naar de relatie tussen informatie- en communicatietechnologie en digitale media enerzijds en de productie en consumptie van kunst en cultuur anderzijds. Door de intrede van digitale media in de kunst en cultuursector ontstonden ...

Profiel cultuur en maatschappij

Cultuur & Maatschappij is een van de profielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Cultuur en Maatschappij is het minst exacte profiel. De andere profielen zijn Econ ...

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Nederlands ministerie. Het is de opvolger van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de daarop volgende ministeries Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk W ...

Chinese cultuur

De term Chinese cultuur heeft betrekking op een veelheid aan tradities en religieuze gebruiken zoals deze in alle uithoeken van China gedurende de geschiedenis van China hebben bestaan en nog steeds bestaan. Globalisering, kerstening, amerikanise ...

Lijst van Belgische ministers van Cultuur en Wetenschappen

Dit is een lijst van ministers en staatssecretarissen van Cultuur en Wetenschapsbeleid in de Belgische federale regering. Het cultuurbeleid was oorspronkelijk een federale bevoegdheid, maar is vanaf 1979 volledig geregionaliseerd.

Ontginning (cultuur)

Een ontginning is in cultuur gebrachte woeste grond. In Nederland bijvoorbeeld een voormalig moeras-, veen-, heide- of duingebied. Bij een bosontginning wordt het bos gekapt voor de teelt van landbouwgewassen. Ontginning kan eveneens zijn het pro ...

Alternatieve cultuur

Alternatieve cultuur is een parapluterm voor cultuur die zich buiten of aan de rand van de populaire cultuur of mainstreamcultuur bevindt. Meestal valt alternatieve cultuur onder een of meerdere subculturen of jeugdculturen. Verschillende uitinge ...

Neolithicum in Nederland

Het Neolithicum in Nederland ontstond uit een wisselwerking tussen de oorspronkelijke mesolithische bevolking van jager-verzamelaars en toegetrokken neolithische landbouwers. Deze laatsten hadden tijdens het vroege Europese Neolithicum vanuit het ...

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

De taalkundige band tussen Nederland en Vlaanderen werd na de Belgische Revolutie van 1830 slechts tijdelijk onderbroken. De Orangistische Beweging werd weliswaar streng vervolgd, maar zo rond 1860 kalmeerden de verhoudingen toen Keizer Napoleon ...

Politiek & Cultuur

Politiek & Cultuur was een Nederlands communistisch tijdschrift. In 1935 verscheen de eerste jaargang onder de naam Communisme, in 1936 kreeg het de titel Politiek & Cultuur. Het tijdschrift verscheen tot 1940 en van 1945 tot 1995. Tot 1991 was h ...

Geografie van Nederland

De geografie van Nederland geeft een geografisch en topografisch overzicht van Nederland weer. Het betreft hier het Europese deel van Nederland. Sinds 2010 maken ook drie Caribische eilanden staatkundig deel uit van Nederland. Geografisch hebben ...

Sociale geografie in Nederland na 1970

Na 1960 raakte de Nederlandse sociale geografie in een stroomversnelling. De tegenstellingen tussen de sociaal-geografen van Utrecht en de Amsterdamse sociografen verdwijnen en de invloed van de Angelsaksische en Zweedse geografie werd groter, di ...

Historische geografie

Historische geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de historische dimensie van geografische verschijnselen. Deze verschijnselen bevinden zich op het snijvlak van geografie en geschiedenis en daarom is een goede afbakening van het werk ...

Nederlandse economische geografie

De economische geografie in Nederland kwam tot ontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw in navolging van initiatieven in het buitenland eind 19e eeuw. Men kende al de zogenaamde handelsgeografie, waarin op systematische wijze een grote hoeveelh ...

Sociale geografie

Sociale geografie is de sociale wetenschap die maatschappelijke verschijnselen in heden en verleden bestudeert vanuit een ruimtelijke invalshoek.

Nederlandse sociale geografie

Geografie werd in Nederland een academische wetenschap aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. De eerste hoogleraar was C.M. Kan, die in 1877 benoemd werd aan de Universiteit van Amsterdam. De leeropdracht van Kan omvatte nog wat n ...

Rurale geografie

Rurale geografie is een onderdeel van de sociale geografie. Rurale geografie is de studie van de ruimtelijke aspecten van de sociale, economische en culturele organisatie in landelijke gebieden. Het toepassingsgebied van de rurale geografie is vr ...

Economische geografie

Economische geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de ruimtelijk varierende economische omstandigheden op de aarde. De economie van een geografisch gebied kan worden beïnvloed door het klimaat, de geologie en sociaal-politieke factore ...

Utrechtse sociale geografie

Utrechtse sociale geografie is de benaming voor de specifieke visie op de sociale geografie, die aan de Universiteit Utrecht is ontwikkeld sinds het begin van de twintigste eeuw.

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde of geografie schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van he ...

Regionale geografie

Regionale geografie is een deelwetenschap van zowel de sociale geografie als de fysische geografie. We beperken ons hier tot een behandeling van regionale geografie als deel van de sociale geografie. Eigenlijk is het niet mogelijk een eenduidige ...

Henk Berendsen

Hendrik Johan Arnold Berendsen was een Nederlands fysisch geograaf, die vooral bekend is om het gedetailleerd in kaart brengen van stroomruggen in de Nederlandse ondergrond.

Geologie van Nederland

De geologie van Nederland en Vlaanderen ten noorden van de Ardennen, net als die van een groot deel van het Deense en Duitse Waddengebied, bestaat aan het oppervlakte uit ongeconsolideerde zeer jonge sedimenten. De nabijheid van het laaggelegen d ...

Regionale geologie

Met regionale geologie wordt de geologische beschrijving en bestudering van een bepaalde regio bedoeld. Bij regionale geologie vindt grootschalig onderzoek plaats, vaak op meerdere fronten om de geologische geschiedenis van een gebied te achterha ...

Geologie van Bonaire

Bonaire is het meest oostelijk gelegen eiland van de ABC-eilanden. De geologie van Bonaire beschrijft hoe het eiland is gevormd en welke geologische processen plaatsgevonden hebben die Bonaire het huidige uiterlijk geven.

Oude blauwe zeeklei

De oude blauwe zeeklei of oude zeeklei is een laag zeeklei in de ondergrond van West- en Noord-Nederland, het westen van Vlaanderen en de Franse Nederlanden. Voorheen behoorde deze tot de Afzetting van Calais. In de huidige lithostratigrafische i ...

Dike (geologie)

Een dike of gang is in de geologie een plaatvormig lichaam dat oorspronkelijk horizontale gesteentelagen doorsnijdt. Dikes kunnen zowel magmatisch als sedimentair van oorsprong zijn.

Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis

Blok, D.P. red et al 1977-1983: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem. Berendsen, H.J.A. 2004: De vorming van het land, Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Koninklijke Van Gorcum, Assen. Asaert, G., Bossche ...

Hendrik Albertus Brouwer

Hendrik Albertus Brouwer was een Nederlands structureel geoloog, petroloog en mineraloog. Brouwer deed onderzoek naar de geologie van Nederlands-Indie, Lapland en Zuid-Spanje en structurele geologie en gebergtevorming in het algemeen.

Geologie van Ardennen en Eifel

De geologie van de Ardennen en de Eifel zoals die tegenwoordig te zien is, is het gevolg van tektonische, sedimentaire en vulkanische gebeurtenissen en processen die over een tijdspanne van miljoenen jaren plaatsvonden. Het laaggebergte dat het h ...

Jonge zeeklei

De jonge zeeklei - ook wel met de verouderde term afzetting van Duinkerke aangeduid - is de jongste laag zeeklei in de ondergrond in Nederland en Belgie. Jonge zeeklei komt vooral voor in Zeeland, het noorden van Noord-Holland, Friesland en Groni ...

Laat Pleistoceen

De subserie Laat Pleistoceen is een onderverdeling van de serie Pleistoceen. Het Laat Pleistoceen volgt op het Midden-Pleistoceen en gaat aan het Holoceen vooraf. In de stratigrafische colom wordt het Laat Pleistoceen vertegenwoordigd door het Ta ...

Jan Umbgrove

Johannes Herman Frederik Umbgrove, 5 februari 1899 - Wassenaar, 14 juni 1954) was een Nederlandse geoloog en aardwetenschapper.

Midden-Nederlandse zandgebied

Het Midden-Nederlandse zandgebied ligt in het oosten van de provincie Utrecht en in het westen en noorden van de provincie Gelderland. Het gebied wordt gekenmerkt door relatief hoge stuwwallen die zijn gevormd in het Saalien. De hoogste toppen va ...

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis was een onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Op 1 januari 2011 fuseerde het ING met het Huygens Instituut, waardoor een nieuw instituut ontstond: het Huyge ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →